I will vote
for gun safety
on Nov 6th.

I will vote for gun safety on Nov 6th. I will vote for gun safety on Nov 6th.